1. Home
 2. >
 3. Wie we zijn
 4. >
 5. Bestuur en financiën -...
 6. >
 7. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kiwanis International, Inc.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de websites die te vinden zijn op http://www.kiwanis.org/, http://www.kiwanis.us/, http://www.kiwanisone.org/, http://www.circlek.org/, http://www.keyclub.org/, http://www.key-leader.org/, http://www.key-leader.com/, http://www.keyleader.net/, http://www.buildersclub.org/, http://www.k-kids.org/, http://www.aktionclub.com/, http://www.bringupgrades.org/, http://www.kiwaniskids.org/, http://www.kkids.org/, http://www.terrifickids.org/, http://www.kiwanisnext.org/, http://www.kiwanisnext.com/, http://www.kiwanisinternational.org/, http://www.kiwanisinternational.com/, http://www.kiwanisinternational.net/, http://www.kiwanisuniversity.org/, http://www.kiwanisuniversity.com/, http://www.kuniversity.org/, http://www.kuniversity.com/, http://www.servingchildren.org/, http://www.servingchildren.com/, http://www.kiwanisclassic.com/, http://www.kiwanisclassic.org/, www.theeliminateproject.org, www.theeliminateproject.com, www.theeliminateproject.net, www.eliminateproject.org, www.eliminatepro Het gebruik van deze Website en zijn diensten wordt u alleen aangeboden als u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de Website.

Lees de volgende Algemene voorwaarden zorgvuldig door en bewaar dit document voor toekomstig gebruik. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Website onmiddellijk te verlaten en mag u zich niet registreren als gebruiker.

Deze Algemene Voorwaarden zetten Kiwanis' richtlijn uiteen voor aanvaardbaar gebruik van de Website en voor inhoud die u op de Website mag plaatsen, en beschrijven uw rechten, verplichtingen en beperkingen met betrekking tot uw gebruik van de Website. Om deel te nemen aan bepaalde diensten op de Website, moet u mogelijk software of inhoud downloaden en/of akkoord gaan met bijkomende voorwaarden.

Kiwanis kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en een dergelijke wijziging zal van kracht zijn na publicatie op de website door Kiwanis. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan alle wijzigingen in de Algemene Voorwaarden wanneer u de website gebruikt nadat een dergelijke wijziging is geplaatst. Het is daarom belangrijk dat u de gepubliceerde Algemene Voorwaarden regelmatig doorneemt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Geschiktheid

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen de Website niet gebruiken of inhoud of berichten plaatsen. Als we in de toekomst besluiten de Website te richten op kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we dit doen in overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (15 U.S.C. 6501 e.v.), inclusief, zonder beperking, het verkrijgen van de benodigde toestemming van de ouders.

Kiwanis behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken informatie vrij te geven als wij dit nodig achten om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid.

Algemeen gebruik

De Website is alleen bestemd voor privé-, informatieve en organisatorische doeleinden. De Website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden. U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan het kopen van artikelen in de Kiwanis Store. Ongeoorloofd gebruik van de Website, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers via elektronische of andere middelen met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mail of andere ongeoorloofde doeleinden, is strikt verboden. Er kunnen gepaste juridische stappen worden ondernomen voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website.

Ondanks de inspanningen van Kiwanis om correcte informatie te verstrekken, is het niet mogelijk om volledig te garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct is. Kiwanis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie of ongepaste inhoud of gedrag dat op de Website wordt geplaatst of voorkomt.

Als u zich bewust wordt van misbruik van de Website door een persoon, neem dan rechtstreeks contact met ons op via internet@kiwanis.org.

Gebruikslicentie

Voor het beperkte doel van uw gebruik van de Website, beurzen u een beperkte, herroepbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om de Website te gebruiken voor privéweergave en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, en voor geen enkel ander doel. U moet alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laten. Reproductie of herdistributie van auteursrechtelijk en handelsmerkbeschermd materiaal is uitdrukkelijk verboden door de wet en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke vervolging. Overtreders zullen maximaal worden vervolgd. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren of reproduceren van auteursrechtelijk en handelsmerkbeschermd materiaal naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden.

Postings en inzendingen

Kiwanis moedigt een open uitwisseling van informatie en ideeën aan, en biedt mogelijkheden om je persoonlijke Kiwanis-verhalen te delen via een aantal kanalen, waaronder blogcommentaar of het insturen van verhalen. Sommige van deze mogelijkheden zijn alleen beschikbaar voor Kiwanis-leden, terwijl andere openstaan voor het grote publiek. Lees zorgvuldig alle instructies of aanvullende voorwaarden voor elke sociale netwerkoptie. Denk er ook aan dat kinderen jonger dan 13 jaar geen inhoud mogen insturen naar de website.

Denk goed na over de informatie die u op de Website plaatst of indient en over de informatie die u via de Website aan andere gebruikers verstrekt. Alle inzendingen en berichten moeten origineel werk van u zijn. Plaats bijvoorbeeld geen foto's die door derden zijn genomen of verhalen of artikelen die door derden zijn geschreven, tenzij u vooraf hun schriftelijke toestemming hebt gekregen. Voor al uw inzendingen en berichten ("Uw inhoud") verleent u aan Kiwanis, aan haar gelieerde ondernemingen en aan de nodige sublicentiehouders een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, eeuwigdurende licentie om Uw inhoud wereldwijd te gebruiken en te publiceren op om het even welke manier of via om het even welk medium ("Licentie"). De Licentie omvat de rechten om Uw Content te kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, te bewerken, te vertalen en opnieuw te formatteren, en om uw naam in verband hiermee te publiceren. U ontvangt geen vergoeding voor deze Licentie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de eigenaar bent van Uw Content of anderszins het recht hebt om de Licentie te verlenen zoals uiteengezet in deze paragraaf, en (ii) het gebruik of de publicatie van Uw Content op de Website of in enig ander medium geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van derden. U stemt er hierbij mee in alle royalty's, vergoedingen, schadevergoedingen of andere boetes te betalen aan derden als gevolg van Uw Content op de Website.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw inhoud te beoordelen, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen, of om uw toegang tot de volledige website of een deel ervan op te schorten of te beëindigen op elk moment, om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder aansprakelijkheid. Kiwanis is echter niet verplicht om toezicht te houden op de inhoud van de Website en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ongepaste inhoud of gedrag dat wordt geplaatst of plaatsvindt op de Website.

Als u zich bewust wordt van misbruik van de Website door een persoon, neem dan rechtstreeks contact met ons op via internet@kiwanis.org.

Verboden inhoud

Hieronder volgen voorbeelden van materialen die niet in Uw Content mogen worden opgenomen. De volgende materialen zijn illegaal of verboden door Kiwanis voor plaatsing op de Website. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om onderzoek te doen naar en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, deze bepaling overtreedt door het indienen of plaatsen van een van de volgende:

 • materiaal dat beledigend is en/of racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen welke groep of individu dan ook bevordert;
 • materiaal dat een andere persoon bedreigt, lastigvalt of prijst;
 • materiaal dat mensen op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit;
 • materiaal dat naaktheid, geweld of aanstootgevend onderwerp bevat of een link bevat naar een website voor volwassenen;
 • materiaal dat een foto van een andere persoon bevat die je hebt geplaatst zonder toestemming van die persoon;
 • materiaal waarin wordt gevraagd om persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar;
 • materiaal dat telefoonnummers, straatadressen, persoonlijke of zakelijke e-mailadressen of achternamen bevat;
 • materiaal dat informatie bevat waarvan u weet dat deze onjuist of misleidend is of materiaal dat illegale activiteiten of gedrag promoot dat grof, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk is;
 • materiaal dat een illegale of ongeautoriseerde kopie van auteursrechtelijk beschermd werk van een ander promoot, zoals het aanbieden van illegale muziek, films of computerprogramma's of koppelingen daarnaar, of het aanbieden van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiligingen te omzeilen;
 • materiaal waarbij "junkmail", "kettingbrieven" of ongevraagde massamailing, instant messaging, "spimming" of "spamming" is betrokken;
 • materiaal dat criminele activiteiten of ondernemingen bevordert of promoot of instructieve informatie geeft over illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of creëren van computervirussen.

Hoewel we voornoemd materiaal verbieden, kan Kiwanis niet garanderen dat inzendingen door andere websitegebruikers geen ongepast of aanstootgevend materiaal of onjuiste informatie bevatten, en Kiwanis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dit materiaal. We controleren of onderschrijven geen inhoud die door derden op de website wordt geplaatst en wijzen specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot inzendingen, postings en acties van derden die de website gebruiken.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, kan u worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen. U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. U bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. U mag uw wachtwoord niet bekendmaken aan derden, en Kiwanis wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot uw bekendmaking van uw wachtwoord af. U stemt ermee in om Kiwanis onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat er onbevoegd gebruik is gemaakt van uw account of toegang is verkregen tot uw wachtwoord. U stemt ermee in om op geen enkel moment gebruik te maken van de accountinformatie, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker.

Intellectueel eigendom

Alle siteontwerpen, tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, de selectie en rangschikking van deze elementen en alle software en inhoud die op de Website worden geplaatst, zijn eigendom van Kiwanis of zijn licentiegevers of leveranciers, en worden beschermd door Amerikaanse en internationale intellectuele eigendomswetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht. Het woord KIWANIS en de verschillende Kiwanis-logo's zijn allemaal handelsmerken van Kiwanis International, Inc. U mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie van Kiwanis of enige andere persoon of entiteit plaatsen, wijzigen, verspreiden of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. Het is richtlijn van Kiwanis om de toegang te beëindigen van elke gebruiker van de website die herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen, na ontvangst van de juiste kennisgeving aan Kiwanis door de eigenaar van het auteursrecht of de wettelijke vertegenwoordiger van de eigenaar van het auteursrecht.

Alle andere handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en worden met toestemming gereproduceerd.

Als u van mening bent dat uw eigendomsrechtelijk beschermde werk is gekopieerd en/of op de website is geplaatst op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, neem dan contact op met onze Copyright Agent op internet@kiwanis.org (of per gewone post op 3636 Woodview Trace, Indianapolis, Indiana 46268), met de volgende informatie:

 1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van de auteursrechtelijke belangen;
 2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 3. een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op de Website bevindt;
 4. je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 5. een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
 6. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Links

Koppelingen naar websites van derden die door gebruikers op de Website worden geplaatst, worden niet door Kiwanis beheerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor andere koppelingen daarin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor transmissies die u ontvangt van websites van derden of voor het niet goed functioneren daarvan. Alle links op de Website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en Kiwanis onderschrijft geen websites van derden, tenzij anders vermeld. U bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden van websites van derden.

Wijzigingen aan site en diensten

Kiwanis behoudt zich het recht voor om de Website (of een deel ervan) of een van haar producten of diensten tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten, te vertragen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Kiwanis niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting, vertraging of stopzetting van de website of een van haar producten of diensten.

Algemene disclaimer

Kiwanis is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige inzendingen of berichten op de website, ongeacht of deze worden veroorzaakt door gebruikers van de website of door de apparatuur of programmering die wordt gebruikt in of verbonden is met de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of transmissie, communicatielijnstoringen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijziging van gebruikerscommunicatie. Kiwanis is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, computer-onlinesystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het falen van e-mail als gevolg van technische problemen of druk verkeer op het internet of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsel of schade aan uw computer of die van een ander als gevolg van deelname of het downloaden van materiaal in verband met de website.

Kiwanis is niet verantwoordelijk voor de postings of het gedrag, online of offline, van een gebruiker van de website. In geen geval is Kiwanis verantwoordelijk voor enig verlies of schade, inclusief persoonlijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit het gebruik van de website, het bijwonen van een door Kiwanis gesponsord evenement, of uit enige postings of inzendingen op of via de website.

De Website en aanverwante diensten worden geleverd in de staat waarin ze verkeren en, voor zover wettelijk toegestaan, ZONDER GARANTIES VAN ENIGE SOORT, expliciet of impliciet. Dit betekent, zonder beperking, dat Kiwanis NIET GARANDEERT dat de Website geschikt is voor een bepaald doel, dat de door Kiwanis geplaatste inhoud van de Website niet inbreukmakend is; dat de via de Website beschikbare diensten ononderbroken zullen zijn; dat gebreken zullen worden gecorrigeerd; dat de Website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, of dat de informatie en inhoud van de Website nauwkeurig, foutloos of betrouwbaar is. U erkent dat Kiwanis en haar filialen, samen met hun respectievelijke werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN voor vertragingen, onnauwkeurigheden, storingen, fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, virussen, communicatielijnstoringen of voor diefstal, vernietiging, schade of onbevoegde toegang tot uw computersysteem of netwerk.

Beperking van aansprakelijkheid

U erkent dat Kiwanis niet aansprakelijk is voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik of uw onvermogen om de Website te gebruiken. Deze beperking is van toepassing op alle mogelijke claims, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van schade. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Indien u ontevreden bent over enig deel van de Website of over een van deze Gebruiksvoorwaarden, is UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDY HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STOPPEN.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Kiwanis, haar filialen en hun respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers te vrijwaren van verlies, aansprakelijkheid, schade, claim of eis (met inbegrip van gerechtskosten en redelijke honoraria van advocaten) van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of voortvloeiend uit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of een schending van uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet en/of indien een van Uw Content Kiwanis aansprakelijk maakt jegens een ander.

Algemeen

Uw toegang tot de Website is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten inzake obsceniteit, het recht op privacy, fraude en intellectuele eigendom. Deze Gebruiksvoorwaarden en onze relatie worden beheerst door de wetten van de staat Indiana, V.S. U stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Marion County, Indiana, V.S. in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website. Gebruik is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief deze paragraaf, niet van kracht zijn. Er bestaat geen joint venture, dienstverband of andere juridische relatie tussen u en Kiwanis als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website. Indien een van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt deze geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de oorspronkelijke bedoeling, en blijft de rest van de overeenkomst van kracht. Tenzij anders gespecificeerd en erkend door ons in deze voorwaarden, is dit de volledige overeenkomst tussen u en Kiwanis met betrekking tot de website. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie tussen u en Kiwanis met betrekking tot alle hierin vermelde zaken. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen in elektronische vorm zijn toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten oorspronkelijk in gedrukte vorm.

Neem contact met ons op via internet@kiwanis.org als u vragen hebt over deze Algemene voorwaarden.

 

Door deze site te gebruiken, bevestig ik dat ik deze overeenkomst volledig heb gelezen en dat ik alle bovenstaande bepalingen begrijp en ermee akkoord ga.